Колегія РДА

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Порядок денний
засідання колегії районної державної адміністрації

25 вересня 2018 року
10.00

1. Про питання, що виноситься районною державною адміністрацією на розгляд чергової сесії Кіцманської районної ради:

1.1. Про виконання районного бюджету за перше півріччя 2018 року та внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.

Доповідає:
КУРИЛЮК
Ганна Іванівна - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Регламент роботи:
- для доповідей до 15 хв
- для виступів до 5 хв
- для обговорення питань до 40 хв

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Кiцманської районної державної адмiнiстрацiї

1. Загальнi положення
1. Це Положення визначає загальнi засади утворення i дiяльностi колегії райдержадмiнiстрацiї.
2. Колегiя районної державної адмiнiстрацiї (далi - Колегiя) є консультативно-дорадчим органом i утворюється для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї районної державної адмiнiстрацiї, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi i прийняття вiдповiдних рiшень, надання доручень та рекомендацiй.
3. У своїй роботi Колегiя керується Конституцiєю України та законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства, наказами мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем’єр-мiнiстра України, розпорядженнями, дорученнями голiв обласної та районної державних адмiнiстрацiй та цим Положенням.
4. Рiшення про утворення або лiквiдацiю колегiї приймає голова райдержадмiнiстрацiї, який очолює колегiю.

ІІ. Функції колегії
5. Колегiя райдержадмiнiстрацiї:
1) обговорює та приймає рiшення, надає доручення щодо перспектив i найважливiших напрямiв дiяльностi райдержадмiнiстрацiї;
2) розглядає пропозицiї щодо:
вдосконалення законодавства;
забезпечення спiвпрацi з територiальними органами центральних органiв виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування пiд час виконання, покладених на них завдань;
вдосконалення дiяльностi райдержадмiнiстрацiї, її структурних пiдроздiлiв, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння;
формування і реалізація державної політики, розширення міжнародного співробітництва у відповідних галузях (сферах діяльності) та у районі в цілому, а також на відповідних територіях району.
3) визначає прогнози i програми соцiально-економiчного розвитку вiдповiдних галузей (сфер дiяльності) району та його територiй, iнших державних програм та шляхи їх реалiзацiї;
4) аналiзує стан роботи райдержадмiнiстрацiї, виконкомiв мiсцевих рад з питань забезпечення прав та свобод людини i громадянина;

5) розглядає питання:
про стан дотримання фiнансової, бюджетної дисциплiни, збереження та використання державного i комунального майна, здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю та усунення виявлених недолiкiв;
про результати роботи райдержадмiнiстрацiї, її структурних пiдроздiлiв, виконкомiв мiсцевих рад, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, а також iнших пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi i пiдпорядкування (в межах компетенцiї);
про роботу територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, про роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; розроблення та внесення в установленому порядку за результатами таких слухань пропозицій щодо вдосконалення діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, взаємодія таких органів, підрозділів, підприємств, установ та організацій з районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування;
про відповідність займаній посаді керівників, інших працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади та порушення головою районної державної адміністрації у встановленому порядку вмотивованих питань із цього приводу на підставі прийнятих колегією рішень;
про стан дотримання законодавства з питань державної служби, органiзацiйно-кадрової роботи та виконавської дисциплiни;
iншi питання, пов’язанi з реалiзацiєю завдань, покладених на райдержадмiнiстрацiю.

III. Склад колегії
1. До складу колегiї входять: голова районної державної адмiнiстрацiї (голова колегiї), перший заступник та заступники голови районної державної адмiнiстрацiї, керiвник апарату районної державної адмiнiстрацiї (секретар колегiї), керiвники структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї.
У разi потреби - керiвники територiальних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади, правоохоронних органiв, посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування (за згодою), за пропозицiєю громадських органiзацiй, творчих спiлок, пiдприємств та iнших органiзацiй, їх представники.
2. Кiлькiсний та персональний склад колегiї визначається головою райдержадмiнiстрацiї.

IV. Органiзацiя роботи колегії
1. Органiзацiйною формою роботи колегiї є її засiдання. Перiодичнiсть проведення засiдання колегiї визначається планом роботи районної державної адмiнiстрацiї, позаплановi - у разi потреби. Голова колегiї може визначити iншу перiодичнiсть проведення засiдань колегiї.
У разi потреби можуть проводитися розширенi та виїзнi засiдання колегiї, а також спiльнi засiдання з колегiями iнших органiв виконавчої влади та районної ради (за згодою) та iншими недержавними iнституцiями.
2. Засiдання колегiї проводиться вiдповiдно до плану роботи районної державної адмiнiстрацiї. У планi роботи зазначаються питання для розгляду на колегiї, дата розгляду, прiзвище, iнiцiали (iнiцiал iменi) керівника структурного підрозділу.
3. Проект плану роботи районної державної адмiнiстрацiї iз зазначенням питань, шо мають розглядатися на колегiї, формується сектором з питань організаційної роботи апарату районної державної адмiнiстрацiї з урахуванням пропозицiй структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади та виконкомiв мiсцевих рад.
4. Затверджений головою районної державної адмiнiстрацiї (головою колегiї) план роботи доводиться до вiдома членiв колегiї, керiвникiв структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, територiальних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади та виконкомiв мiсцевих рад.
5. Додатковi питання до затвердженого плану роботи колегiї можуть бути включенi за рiшенням голови, не пiзнiше, нiж за десять днiв до чергового засiдання. Сектор з питань організаційної роботи апарату районної державної адмiнiстрацiї iнформує членiв колегiального органу та вiдповiдальних виконавцiв про внесенi до плану змiни.
6. Дата, час, мiсце проведення та порядок денний засiдання колегiї визначаються головою колегiї.
7. Органiзацiя забезпечення дiяльностi колегiї покладається на керiвника апарату районної державної адмiнiстрацiї (секретаря колегiї), сектор з питань організаційної роботи, вiддiл документообiгу та контролю, відділ управління персоналом та юридичної роботи апарату райдержадмiнiстрацiї.
8. Вiдповiдальними за пiдготовку та подання матерiалiв для розгляду на засiданнi колегiї є заступники голови райдержадмiнiстрації вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв. Пiдготовку матерiалiв, що подаються на розгляд колегiї, здiйснюють керiвники структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї та територiальних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади.
9. Пiдготовка проекту порядку денного засiдання колегiї згiдно з планом роботи райдержадмiнiстрацiї та з урахуванням внесених пропозицiй, здiйснюється сектором з питань організаційної роботи районної державної адмiнiстрацiї, який не пiзнiше нiж за 10 днiв до засiдання подає його головi колегiї для затвердження.
10. На розгляд колегiї подаються:
проект порядку денного засiдання колегiї з визначенням доповiдача з кожного питання;
завiзованi проекти рiшень колегiї, якi складаються з: констатуючої частини, в якiй коротко висвiтлюються результати роботи, недолiки, якi потребують вирiшення та постановляючої частини, в якiй згiдно зi змiстом довiдки i констатуючої частини проекту рiшення колегiї формулюються конкретнi завдання, визначаються термiни їх виконання та особи, вiдповiдальнi за виконання (можуть надаватись доручення);
довiдки, звiти, iнформацiї, тощо, якi повиннi мiстити аналiтичну iнформацiю з питання, що пропонується до розгляду, проблемнi питання, а також пропозицiї щодо їх вирiшення, за обсягом не повиннi перевищувати 4 сторiнок друкованого тексту, а з питання соцiально-економiчного розвитку району не бiльше 10 сторiнок - пiдписуються керiвником пiдроздiлу, який готує питання на розгляд колегiї та вiзуються на зворотi останньої сторiнки заступником голови райдержадмiнiстрацiї вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв;
список членiв колегiї;
список учасникiв засiдання колегiї iз зазначенням їх прiзвищ, iмен та по батьковi, мiсця роботи та займаних посад;
довiдковi матерiали (розрахунки, статистичнi матерiали, звiти, дiаграми, таблицi тощо), якi безпосередньо стосуються порядку денного.
11. Проекти рiшень колегiї (доручення) вiзуються на зворотi останньої сторiнки керiвником структурного пiдроздiлу, який готує документ, заступником голови райдержадмiнiстрацiї вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв, керiвниками сектору з питань організаційної роботи, відділу управління персоналом та юридичної роботи, вiддiлу документообiгу та контролю апарату райдержадмiнiстрацiї.
Проекти рiшень (доручення) колегiї повиннi мiстити аргументовану iнформацiю, викладену стисло, грамотно, зрозумiло та об’єктивно, без скорочень, повторень та вживання слiв i зворотiв, якi не несуть змiстового навантаження. Обсяг проекту рiшення (доручення) не повинен перевищувати 3-х сторiнок, вiддрукованих на паперi формату А-4 (210 х 297 мм).
12. Вiдповiдальнi за пiдготовку та подання матерiалiв на засiдання колегiї надають матерiали сектору з питань організаційної роботи апарату райдержадмiнiстрацiї не пiзнiше нiж за 5 днiв до чергового засiдання. Вiддiл документообiгу та контролю апарату райдержадмiнiстрацiї перевiряє матерiали на правильнiсть їх оформлення.
Документи, поданi з порушенням установленого порядку i строкiв, до розгляду не приймаються.
14. Вiддiл документообiгу та контролю апарату райдержадмiнiстрації забезпечує тиражування остаточно пiдготовлених матерiалiв. Не пiзнiше, як за 3 днi до початку засiдання колегiї, а у разi проведення позачергового засiдання - не пiзнiше, нiж за один день до засiдання, вiддiл документообiгу та контролю подає сформований пакет документiв головi районної державної адмiнiстрацiї (голові колегії) та членам колегії.
15. Остаточний склад осiб, запрошених на засiдання колегiї, визначається керiвником апарату райдержадмiнiстрацiї. Запрошення та реєстрацiя членiв колегiї покладається на вiддiл документообiгу та контролю апарату районної державної адмiнiстрацiї, реєтрацiя iнших запрошених - на сектор з питань організаційної роботи апарату районної державної адмiнiстрацiї.
16. Керiвники структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiї, територiальних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади, вiдповiдальнi за пiдготовку питань, що розглядаються на засiданнi колегiї, узгоджують та координують роботу iнших структурних пiдроздiлiв та органiв виконанчої влади, залучених до пiдготовки необхiдних матерiалiв.

V. Порядок проведення засiдання колегiї
1. Засiдання колегiї веде голова, а у разi його вiдсутностi - особа, на яку покладено виконання обов’язкiв голови райдержадмiнiстрацiї.
Обов’язки секретаря колегiї виконує керiвник апарату районної державної адмiнiстрацiї, а в разi його вiдсутностi один iз заступникiв голови райдержадмiнiстрацiї.
2. Засiдання колегiї проводиться у разi, коли у ньому беруть участь не менше нiж половина загальної кiлькостi членiв колегiї.
3. Члени колегії беруть участь у засiданнях колегiї особисто. Якщо член колегiї не може бути присутнiм на засiданнi, вiн має право попередньо подати головi та секретарю колегiї вiдповiднi пропозиції у письмовiй формi.
4. Порядок денний засiдання i рiшення колегiї затверджуються членами колегiї шляхом голосування.
5. Члени колегiї, якi беруть участь у її засiданнi, реєтруються. Особи, запрошенi на засiдання колегiї для розгляду окремих питань, можуть бути присутнiми пiд час розгляду iнших питань лише з дозволу голови колегiї.
6. Члени колегiї i особи, запрошенi для участi у розглядi окремих питань, беруть участь у їх обговореннi, вносять пропозицiї, дають необхiднi пояснення.
7. Головуючий на засiданнi колегiї може прийняти рiшення про закритий розгляд питань порядку денного.
Пiд час закритих засiдань колегiї (закритого обговорення окремих питань) пiдготовка матерiалiв, оформлення рiшень, що приймаються, здiйснюється вiдповiдно до законодавства.
8. Рiшення колегiї приймаються з кожного питання порядку денного вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв колегiї. У разi рiвного розподiлу голосiв, голос головуючого є вирiшальним.
За рiшенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка вiдсутнього члена колегiї з питань порядку денного засiдання, подана у письмовiй формi, розглядається на засiданнi колегiї i враховується пiд час голосування.
9. У разi проведення спiльних засiдань колегiй райдержадмiнiстрацiї та районної ради (за згодою), приймається спiльне рiшення.
Голова колегiї приймає рiшення шодо присутностi в залi пiд час засiдання колегiї представникiв засобiв масової iнформацiї та проведення кіно-, вiдео-, фотозйомки i звукозапису.
10. Пiсля засiдання колегiї структурний пiдроздiл, вiдповiдальний за пiдготовку питання, доопрацьовує протягом 10 днiв (якщо головою колегiї не встановлено iнший строк) проект рiшення колегiї з урахуванням зауважень i пропозицiй, висловлених пiд час обговорення питання, погоджує iз керiвниками заiнтересованих структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiї, територiальних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади, членами колегiї, iншими особами та подає на розгляд голови колегiї.
11. Рiшення колегії реалiзуються шляхом видання розпоряджень голови райдержадмiнiстрацiї, якими вони вводяться в дiю. Виконавцям надсилаються копiї рiшень колегiї, а у разi потреби можуть надсилатися копiї протоколiв або витяги з них, оформленi i затвердженi на вiдповiдному бланку та засвiдченi печаткою вiддiлу документообiгу та контролю апарату районної державної адмiнiстрацiї.
12. Засiдання колегiї оформляється протоколом, який пiдписується головуючим на засiданнi та секретарем колегiї або одним iз заступникiв голови райдержадмiнiстрацiї, який виконував його обов’язки.
Спiльнi засiдання колегiй оформляються протоколом, який пiдписується головами вiдповiдних колегiй та секретарем колегiї районної державної адмiнiстрацiї або одним iз заступникiв голови райдержадмiнiстрацiї, який виконував його обов’язки.
13. Рiшення колегiї доводяться до вiдома членiв колегiї, структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiї, територiальних пiдроздiлiв центральних органів виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння райдержадмiнiстрацiї, а також пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi в частинi, що їх стосується, розпорядженнями голови райдержадмiнiстрацiї, виданими за пiдсумками рiшень колегiї.
14.Стенографування (технiчний запис) засiдань колегiї райдержадмiнiстрації забезпечує вiддiл документообiгу та контролю апарату райдержадмiнiстрацiї.
15. Матерiали засiдань колегiї зберiгаються в установленому порядку у вiддiлi документообiгу та контролю апарату райдержадмiнiстрацiї.
16. Матерiально-технiчне забезпечення засiдань колегiї здiйснюється вiддiлом фiнансово-господарського забезпечення апарату райдержадмiнiстрацiї.

VI. Контроль за виконанням рiшень колегії
1. Безпосереднє виконання прийнятих рiшень колегiї, затверджених розпорядженнями голови районної державної адмiнiстрацiї, покладається на керiвника структурного пiдроздiлу, вiдповiдального за пiдготовку матерiалiв з цього питання до розгляду на засiданнi колегiї, координацiю та контроль здiйснюють заступники голови райдержадмiнiстрацiї згiдно з розподiлом обов’язкiв.
2. Зазначенi у рiшеннях посадовi особи у встановленi термiни органiзовують виконання завдань та подання вiдповiдно iнформацiї вiддiлу документообiгу та контролю апарату райдержадмiнiстрацiї.
3. Вiддiл документообiгу та контролю апарату райдержадмiнiстрацiї узагальнену iнформацiю про виконання розпорядження, погоджену заступником голови райдержадмiнiстрацiї згiдно з розподiлом обов’язкiв, подає на розгляд головi райдержадмiнiстрацiї (головi колегiї).
4. Колегiя розглядає на свох засiданнях стан виконання прийнятих нею рiшень.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОЛЕГІЇ
Кіцманської районної державної адміністрації
КОСАР
Юрій Дмитрович голова колегії, т.в.о. голови районної державної
адміністрації
ПОПОВИЧ
Надія Йосипівна секретар колегії, керівник апарату районної
державної адміністрації
МЕЛЬНИЧУК
Галина Георгіївна заступник голови районної державної адміністрації

ЛУМЕЙ
Петро Васильович голова Кіцманської районної ради (за згодою)

БУЛЕГА
Сергій Борисович Кіцманський міський голова (ОТГ) (за згодою)

КУРИЛЮК
Ганна Іванівна начальник фінансового управління районної державної
адміністрації

НЯВЧУК
Василь Корнилович голова Шипинецької сільської ради (за згодою)

ШВЕД
Ярослав Антонович Герой України, директор ПСП «Мамаївське» (за згодою)

ШЕМЧУК
Василь Миколайович депутат обласної ради, директор ТОВ "Агрофірма
"Калина" (за згодою)

ЗАХАРЮК
Віталій Іванович депутат обласної ради, член обласної ради
роботодавців, приватний підприємець (за згодою)

БАБЮК
Дарія Ігнатівна голова районної організації профспілок працівників
державних установ, голова районної організації
Товариства Червоного Хреста (за згодою)

КУЛЬКО
Ольга Віталіївна керівник приватного підприємства "Агенція"Вільне
життя", голова Громадської ради при районній
державній адміністрації (за згодою)

ТОВСТИЙ
Олександр Іванович військовий комісар Кіцманського об'єднаного районного
військового комісаріату (за згодою)

ЮРБАШ
Анна Михайлівна керівник Кіцманського волонтерського центру допомоги
Українській Армії (за згод

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 05.04.2018  №160  "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ КІЦМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ"

 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 19.06.2018
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 12.03.2018
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 15 ЛЮТОГО 2018 РОКУ №59 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ КОЛЕГІЇ КІЦМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 06 ЛЮТОГО 2018 РОКУ №44 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ КОЛЕГІЇ КІЦМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»
 • ПОРЯДоК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 19.12.2017
 • ПОРЯДоК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 4.12.2017
 • ПОРЯДоК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 6.11.2017
 • порядок денний засідання колегії  районної державної адміністрації 15.08.2017
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 20.06.2017
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 18.05.2017
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 28.02.2017
 • Розпорядження від 14 лютого 2017 року №52 «Про внесення змін до персонального складу колегії Кіцманської районної державної адміністрації»
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 21.12.2016
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 29.11.2016
 • Порядок денний позапланового засідання колегії районної державної адміністрації 12.09.2016
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 16.08.2016
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 26.07.2016
 • порядок денний засідання колегії районної державної адміністрації 31.05.2016
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 07.04.2016
 • пОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. 19.02.2016
 • Розпорядження від 11.01.2016 р. №2 "Про внесення змін до персонального складу колегії Кіцманської районної державної адміністрації"
 • порядок денний засідання колегії районної державної адміністрації, 28.05.2015
 • Розпорядження від 30.11.2015 р №358  «Про внесення змін до персонального складу колегії Кіцманської районної державної адміністрації»
 • Розпорядження від 7.10.2015 р. №313  "Про затвердження Положення про колегію Кіцманської районної державної адміністрації та її персонального складу"
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІІНСТРАЦІЇ, 26.11.2014
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 07.05.2014
 • Положення про Колегію Кіцманської районної державної адміністрації
 • Розпорядження районної державної адміністрації про зміни до складу колегії райдержадміністрації
 • склад колегії районної державної адміністрації
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 15.05.2013

 • Порядок денний засідання Колегії районної державної адміністрації, 13.02.2013
  -