• Положення про Службу

Положення про Службу

                                                  

У К Р А Ї Н А

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 липня 2018 року

 

                 № 363

Про затвердження Положення

про службу у справах дітей Кіцманської

районної державної адміністрації

 

          Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про державну службу», постановою Кабінету Міністрів України № 887 від 26 вересня 2012 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України № 1068 від 30 серпня 2007 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» зі змінами, наказами Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 18 листопада 2008 № 4580 «Порядок ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах» та від 24 грудня 2009 № 110 «Про службу захисту інформації Єдиної інформаційно - аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»), розпорядженнями районної державної адміністрації від 02 лютого 2018 № 42 «Про припинення діяльності юридичних осіб публічного права структурних підрозділів районної державної адміністрації» від 18 січня 2018 № 8 «Про керівника державної служби у районній державній адміністрації»:

             1. Затвердити Положення про службу у справах дітей Кіцманської районної державної адміністрації, що додається.

             2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 19 вересня 2007 № 761 «Про затвердження Положення про службу у справах дітей райдержадміністрації»

       3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Мельничук Г.Г.

 

Т. в. о. голови районної

державної адміністрації                                                               Ю. Косар                

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Розпорядження районної

                                                                              державної  адміністрації

                                                                             «11» липня 2018  №363

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про службу у справах дітей Кіцманської

районної державної адміністрації

        

         1. Служба у справах дітей Кіцманської районної державної адміністрації ( далі - служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

          2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами  України,  актами  Президента України та  постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації та цим положенням.

         3. Основними завданнями служби є :

         1) Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

          2) Розроблення і здійснення самостійно та разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей.

          3) Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

          4)  Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

           5)   Здійснення контролю за умовами і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

           6)  Ведення державної статистики щодо дітей.

           7) Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

           8) Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

           9) Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

           10)  Підготовка інформаційно - аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

           11) Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

           12) Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно – аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»).

                  4. Служба відповідно до покладених до неї завдань :

         1) Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

          2) Надає місцевим органам  виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

         3) Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

4) Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

5) Забезпечує у межах  своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

6) Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально – виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

7) Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвіт з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

         8) Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального  захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

          9) Розробляє і подає на розгляд районної держадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

          10) Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

           11) Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

           12) Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

           13) Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

           14) Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

           15) Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

           16) Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

           17) Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

           18) Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

           19) Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

           20) Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

           21) Контролює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо:

            -  обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
           - зняття з обліку дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

           - влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
          22) Контролює якість внесеної в ЄІАС «Діти» інформації користувачами бази, що стосується компетенції служби.

          23) Аналізує внесену в ЄІАС «Діти» інформацію відповідно до компетенції служби.

    24) Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

    25) Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

    26) Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

   27) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

  28) Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

  29) Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

  30) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  31) Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  32) Забезпечує захист персональних даних;

        5. Служба має право :

1) Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

2) Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

3) Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4) Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

 

5) Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

6) Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

7) Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

8) Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

9) Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах , за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

10) Представляти у разі необхідності інтереси дітей в  судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

11) Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

12) Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді.

13) Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

 14) Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

15) Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції

16) Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

17) Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

18) Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

          19) Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».

     6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

           7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу»  та за погодженням з обласною державною адміністрацією.

                 8. Начальник служби може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

             9. Начальник служби :

1) Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за організацію і виконання покладених на неї завдань, результати її діяльності сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

     2) Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

    3) Розробляє та подає на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації положення про службу у справах дітей;

     4) Розробляє посадові інструкції працівників служби, розподіляє обов’язки між ними та подає на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації;

    5) Планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

    6) Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби у справах дітей;

    7) Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на службу у справах дітей завдань та затверджених планів роботи;

    8) Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби у справах дітей та розробляє проекти відповідних рішень;

    9) Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

   10) Представляє інтереси служби у справах дітей у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

    11) Подає керівнику апарату районної державної адміністрації  пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

     12) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби у справах дітей;

     13) Забезпечує дотримання працівниками служби у справах дітей правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

     14)  Здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника служби у справах дітей, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або керівником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

  11. Для проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей може утворюватись в складі служби окремий підрозділ, Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

           12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, розгляду пропозицій щодо поліпшення її діяльності та вирішення інших питань, в ній можуть утворюватися колегія, координаційні ради і комісії у складі начальника служби, його працівників, керівників інших структурних підрозділів держадміністрації, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій. Склад колегії затверджує голова райдержадміністрації, рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби. Склад координаційних рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

          Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

          Матеріально - технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.

          Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

14. Служба має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власний бланк.

Начальник служби у справах дітей

районної державної адміністрації                                                    Л.В. Заярнюк