• Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 • Детальні плани територій в межах населених пунктів 2018 рік
 • Детальні плани територій в межах населених пунктів 2019 рік
 • Структура сектору містобудування та архітектури
 • Містобудівні умови та обмеження за 2017 рік
 • Розпорядження сектору
 • Реєстр містобудівних умов та обмежень
 • Структура сектору та положення про нього

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детальний план території щодо можливості розміщення деревообробного цеху (реконструкція будівлі складу мінеральних добрив) та допоміжних будівель на вул. Незалежності, 2в в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області (за межами населеного пункту)”.

 

 1. Інформація про замовника проекту:

Кіцманська районна державна адміністрація Чернівецької області.

Юридична адреса: 59300, м. Кіцмань,  вул.Незалежності, 83 Телефон/факс: тел. 2-13-34, факс.(03736)2-14-27 E-mail: kitsman_rda@bukoda.gov.ua, Веб-сайт: https://kitsman.bukoda.gov.ua

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

           Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку площею 0,6717 га з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; уточнення меж земельних ділянок для обслуговування об’єктів нерухомості; встановлення переважних, супутніх та допустимих видів використання території. 

Детальний план території щодо можливості розміщення деревообробного цеху (реконструкція будівлі складу мінеральних добрив) та допоміжних будівель на вул. Незалежності, 2в в с. Ошихліби розроблено відповідно  до 

 • Розпорядження Кіцманської РДА № 186 від 17 квітня 2018 року;
 • Завдання на розроблення детального плану території;
 • Топографічної основи М 1:1000, яка виконана ПП «КайласК»;
 • Схеми планування території Кіцманського району;
 • Схеми планування території Чернівецької області;
 • Натурних обстежень;
 • Інших вихідних даних наданих замовником.

   Крім цього, при розробленні детального  плану території  враховується, зокрема, програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Територія, що розглядається Детальним планом території, розташована на території Ошихлібської сільської ради за межами населеного пункту, на південний схід від центральної  частини  села  Ошихліби  та  являє  собою  групу  будівель  та  споруд,  які  в попередній період використовувались в якості будівель складу мінеральних добрив місцевого колективного господарства.

З північної та східної сторони територія межує з територією сільськогосподарського призначення, із південної – грунтовою дорогою, із західної – автомобільною дорогою загального користування місцевого значення, обласна О26083 (вулиця Незалежності).

На території опрацювання детального плану території розташована територія виробнича та територія сільськогосподарського призначення.

       Конфігурація даної ділянки, має складну форму наближену до квадрата.

В межах земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування розташована будівля складу по зберіганню мінеральних добрив.

       Земельна ділянка знаходиться у користуванні гр. Генкула І.В.

       Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

 1. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на  здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Об’єкти природно-заповідного фонду в межах території проекту та на прилеглих територіях відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативні варіанти  проекту, як і територіальні альтернативи не передбачалися і не розглядаються.

У разі, якщо документ державного планування не буде затверджено, це призведе до неможливості розвитку економіки села, а також збільшення кількості робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток с. Ошихліби є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

            Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

            Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

             Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 1. аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.
 1. консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 2. розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
 3. ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
 4. отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 5. проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7)  Заходи,  які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Розроблений у відповідності до державних будівельним нормам, санітарних норма і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним  рекомендаціям  із здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної

оцінки містобудівної документації Детальний план території щодо можливості розміщення деревообробного цеху (реконструкція будівлі складу мінеральних добрив) та допоміжних будівель на вул. Незалежності, 2в в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області (за межами населеного пункту)” подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення, до  Кіцманської РДА за адресою:

59300, м. Кіцмань,  вул.Незалежності, 83 Телефон/факс: тел. 2-13-34, факс.(03736) 2-14-27 E-mail: kitsman_rda@bukoda.gov.ua, Веб-сайт: https://kitsman.bukoda.gov.ua

 

Структура сектору містобудування та архітектури

Сектор містобудування та архітектури

Прізвище ім’я по-батькові

Посада

№ телефону

Антощук

Іван

Павлович

Завідувач

 

 

2-14-27

Флорескул

Галина

Дмитрівна

головний спеціаліст

 

Містобудівні умови та обмеження за 2017 рік

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/06

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/07

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/09

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/10

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/11

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/12

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/13

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/14

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/15  

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/16

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/17

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/18

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/19

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва №09-15/20

Розпорядження сектору

Розпорядження №281 від 31.05.2018 "Про затвердження детального плану території для будівництва заводу по виготовленню цегли, черепиці та керамічних виробів в адміністративних межах Нижньостановецької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області (за межами населеного пункту)"

Детальний план території для будівництва заводу по виготовленню цегли, черепиці та керамічних виробів в адміністративних межах Нижньостановецької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області (за межами населеного пункту)

Розпорядження №486 від 11.09.2018 "Про затвердження детального плану території розміщення придорожнього комплексу на земельній ділянці площею 0,14 га на території Брусницької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області (за межами населеного пункту)"

Детальний план території щодо можливості розміщення придорожнього комплексу на земельній ділянці площею 0.14 га на території Брусницької сільської ради (за межами населеного пункту) Кіцманського району Чернівецької області ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ІЗ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ  

Детальний план території щодо можливості розміщення придорожнього комплексу на земельній ділянці площею 0,14 га на території Брусницької сілської ради (за межами населеного пункту) Кіцманського району Чернівецької області (частина 1)

Детальний план території щодо можливості розміщення придорожнього комплексу на земельній ділянці площею 0,14 га на території Брусницької сільської ради (за межами населеного пункту) Кіцманського району Чернівецької області (частина 2)

Детальний план території щодо можливості розміщення придорожнього комплексу на земельній ділянці площею 0,14 га на території Брусницької сільської ради (за межами населеного пункту) Кіцманського району Чернівецької області (частина 3)

Детальний план території щодо можливості розміщення придорожнього комплексу на земельній ділянці площею 0,14 га на території Брусницької сільської ради (за межами населеного пункту) Кіцманського району Чернівецької області (частина 4)

Детальний план території щодо можливості розміщення придорожнього комплексу на земельній ділянці площею 0,14 га на території Брусницької сільської ради (за межами населеного пункту) Кіцманського району Чернівецької області (частина 5)

Реєстр містобудівних умов та обмежень

             

     РЕЄСТР МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ

№ З/П

Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень

Замовник об’єкта будівництва

Назва об’єкта будівництва

Адреса об’єкта будівництва

Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень

2017

1

Наказ від 26.06.2017                      №09-04/2

Дячук Іван Іванович

Будівництво магазину з навісом

вул.Незалежності,115-А,    м. Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області

-

-

 

2

Наказ від 31.08.2017                      №09-04/3

Релігійна організація Святого Успіння Божої Матері Чернівецької єпархії Української Православної церкви Київського патріархату

Будівництво церкви УПЦ КП

вул.Дружби, с.Оршівці

Кіцманського району Чернівецької області

-

-

 

3

Наказ від 31.08.2017                      №09-04/4

Шарапенко Олег Костянтинович

Будівництво торговельного комплексу (внесення змін в містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 27.03.2017 №09-15/02)

с. Шипинці

Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

4

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Скрипничук Ілля Васильович

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                   смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

5

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Панімарчук Орися Степанівна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                  смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

6

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Шелепницький Ярослав Манолійович

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                    смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

7

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Винярчук Володимир Йосифович

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                     смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

8

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Арсенюк Галина Іванівна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                     смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

9

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Бучацька Людмила Борисівна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                   смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

10

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Скрипничук Ілля Васильович

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                  смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

11

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Скрипничук Ілля Васильович

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                 смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

12

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Астахова Ольга Миколаївна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                    смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

13

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Форфило Людмила Анатоліївна

Будівництво гаража

вул. Шкільна, смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

14

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Лобанова Олександра Іванівна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                  смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

15

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Кучук Віталій Євгенович

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                    смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

16

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Жмурик Євген Володимирович

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                   смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

17

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Сегал Наталія Георгіївна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                 смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

18

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Грекул Світлана Денисівна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,             смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

19

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Качмар  Іван Васильович

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                 смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

20

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Сіліна Галина Деонізівна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                   смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

21

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

Григоращук Зінаїда Миколаївна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                    смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

22

Наказ від 18.09.2017                      №09-04/5

КибичАртемізія Миколаївна

Будівництво гаража

вул. Шкільна,                   смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області

 

 

 

2018

23

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 01.04.2016 №05

Об’єднання громадян гаражного кооперативу «Добробут»

Будівництво індивідуальних гаражів об’єднання громадян гаражного кооперативу «Добробут»

вул.Марковського, Незалежності,115-А,              м. Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області

-

Заява керівника об’єднання громадян гаражного кооперативу «Добробут» Качмара І.В. від 19.12.2017, Наказ від 19.01.2018                      №09-04/1

 

24

Наказ від 29.01.2018 №09-04/2

ТОВ «Будмонтаж-2001»

Будівництво комплексу 4-х поверхової секційної житлової забудови з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення

вул. Квітнева,

м. Кіцмань

Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія 

25

Наказ від 14.05.2018 №09-04/3

Мироник Василь Степанович

Будівництво індивідуального житлового будинку, навісу

вул. Н.Яремчука,5

м. Кіцмань

Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

26

Наказ від 05.06.2018 №09-04/4

Костащук Олександр Ьорисович

Будівництво гаража

вул. Шкільна                смт. Лужани Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

27

Наказ від 05.06.2018 №09-04/4

Мурин Фіалка Іларіївна

Будівництво гаража

вул. Шкільна                смт. ЛужаниКіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

28

Наказ від 05.06.2018 №09-04/4

Романюк-Гаврищук Олена Зеновіївна

Будівництво гаража

вул. Шкільна                смт. ЛужаниКіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

29

Наказ від 06.06.2018 №09-04/5

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДИК ПРОДУКТ»

Будівництво цеху із забою птиці та ковбасного цеху (коригування проекту будівництва цеху із забою птиці та ковбасного цеху по вул. І. Богуна  в                     с. МамаївціКіцманського району Чернівецької області

вул. Богуна

с. Мамаївці Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

30

Наказ від 18.06.2018 №09-04/7

Моненець Анна Володимирівна

Будівництво гаража

вул. Шкільна                смт. ЛужаниКіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

31

Наказ від 17.07.2018 №09-04/8

Федорук Віра Іванівна

Реконструкція  індивідуального житлового будинку

вул. Б.Хмельницького,2

с. Глиниця

Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

32

Наказ від 23.07.2018 №09-04/9

Оршовецька сільська рада

Добудова спортивного залу з внутрішніми вбиральнями Оршовецького ЗНЗ               І-ІІІ ступеня

вул. Незалежності,1,                с. Оршівці Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

33

Наказ від 21.09.2018 №09-04/10

Ткачук Ольга Михайлівна

Реконструкція квартири №1 під стоматологічний кабінет на вул. Незалежності,87 «Б» в м. Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області

вул. Незалежності,87 «Б»,  м. Кіцмань Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія 

34

Наказ від 21.09.2018 №09-04/11

Власов Петро Васильович

Реконструкція фруктосховища під міні-цех по консервуванню шампіньйонів та овочів з влаштуванням камер по вирощуванню грибів на вул. Кутузова,38-В в                     м. Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області

вул. Кутузова,38-В,                    м. Кіцмань Кіцманського р-ну Чернівецької області

 

 

Сканкопія

35

Наказ від 05.10.2018 №09-04/12

Дарійчук Василь Васильович- фізична особа-підприємець

Будівництво секційного багатоквартирного     4-х поверхового житлового будинку (3-6 секція)

вул. Квітнева,5

м. Кіцмань

Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

Заява Дарійчука В.В. від 14.12.2018, наказ від 22.12.2018 №09-04/18

Сканкопія 

36

Наказ від 29.10.2018 №09-04/13

Нижньо-Становецький психоневрологічний будинок-інтернат

Будівництво житлового корпусу Нижньо-Становецький будинок-інтернат з прибудовою ліфтів (завершення будівництва)

Вул. Незалежності,52,              с. Нижні Станівці

Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

37

Наказ від 09.11.2018 №09-04/14

Фізична особа –підприємець Смерека Сергій Захарійович

Будівництво пункту з підготовки автомобілів для продажу на вул. Чернівецькій в                      с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

вул. Чернівецька                      с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

-

-

Сканкопія

38

Наказ від 09.11.2018 №09-04/15

Фізична особа –підприємець Смерека Сергій Захарійович

Будівництво пункту шиномонтажу та стоянки автомобілів на вул. Чернівецькій в                      с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

вул. Чернівецька                      с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

-

-

Сканкопія

39

Наказ від 09.11.2018 №09-04/16

Фізична особа –підприємець Смерека Сергій Захарійович

Будівництво складу на вул. Чернівецькій в                      с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

вул. Чернівецька                      с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

-

-

Сканкопія 

40

Наказ від 07.12.2018 №09-04/17

Марчук Іван Семенович

Будівництво пункту технічної діагностики автомобілів на вул. Шевченка,119 в                      с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

вул. Шевченка,119                      с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

-

 

Сканкопія

41

Наказ від 27.12.2018 №09-04/19

Дарійчук Василь Васильович- фізична особа-підприємець

Будівництво секційного багатоквартирного     5-ти поверхового житлового будинку (3-6 секція) з вбудованими гаражами та приміщеннями громадського призначення

вул. Квітнева,5

м. Кіцмань

Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

 

Сканкопія

2019

42

Наказ від 25.03.2019             №09-04/1

Сандул Артур Вікторович

Будівництво складських приміщень

вул.Садгірська

с. Мамаївці

Кіцманського р-ну Чернівецької області

-

-

Сканкопія

продовження реєстру 

43

Наказ від 11.04.2019             №09-04/2

ТОВ «ДЬОЛЕР БУКОВИНА»

Реконструкція виробничого цеху по виробництву яблучного концентрату з прибудовою

 вул. Кіцманська,44-Д                      с. МамаївціКіцманського району Чернівецької області

-

-

сканкопія

Структура сектору та положення про нього

 • структура сектору
 • Положення про сектор

структура

 

 

 

положення